Tarragona, 8, 9 i 10 de novembre de 2018

Distribució de comunicacions per sessions

Taula 1: Biopolítica i salut pública: agendes, actors i tecnologies

(coord. J.L. Barona)

1 Josep L. Barona Instituts d’Higiene, Política sanitària i Estat a l’Europa entre guerres
2 M. José Báguena y Rafaela Domínguez Investigación y producción de suero antidiftérico en España y Alemania (1918-1945)
3 María Tormo; María Eugenia Galiana-Sánchez; Eva Trescastro-López y Josep Bernabeu- Mestre Las “Ayudantes de economía doméstica”, vinculadas a la acción del Servicio de Extensión Agraria (SEA)
4 Ximo Guillem-Llobat i Ignacio Suay-Matallana Les fumigacions sanitàries amb cianhídric i la gestió del risc al port de València (primera meitat del segle XX)
5 José R. Bertomeu-Sánchez y Silvia Pérez-Criado Pesticidas organoclorados en España (1945-1975): nuevas perspectivas para su estudio
6 Raúl Velasco-Morgado y Juan A. Rodríguez-Sánchez Moléculas enfermas: la pediatría española ante los errores innatos del metabolismo (1949-1966)
7 Juan A. Rodríguez-Sánchez y Raúl Velasco-Morgado Resistencia y empoderamiento: el síndrome post-polio en Castilla y León

 

Taula 2: En temps de guerra i de pau: agendes i agències humanitàries en emergències sanitàries (1850-1950)

(coords. Jon Arrizabalaga i Àlvar Martínez-Vidal)

1 Linda Palfreeman El trabajo de la Friend’s Ambulance Unit en Flandes durante la primera guerra mundial, 1914-1915
2 Rubén Mirón-González La actuación de enfermería sobre los refugiados españoles en Francia (1939-1945): desde la frontera a los campos de concentración
3 À. Martínez-Vidal i Xavier GarcíaFerrandis Els orígens de la Creu Roja republicana espanyola a França (1945-1947): el retorn dels supervivents dels camps nazis
4 Jon Arrizabalaga Unitarianismo, medicina y activismo social: el ethos humanitario de Walter B. Cannon (1871-1945)

 

Taula 3: La ciència amateur a Catalunya durant el franquisme

(coords. Miquel Carendell i Óliver Hochadel)

1 Agustí Nieto-Galán Comentari
2 Oliver Hochadel Excavar su propia historia: la Associació Arqueològica de Girona en los años 70
3 Miquel Carendell Antoni Jonch, Salvador Llobet i l’excursionisme científic al Montseny
4 Xavier Ferrer Parareda L’ornitologia amateur a Catalunya durant el Franquisme
5 Luís Romero El resurgimiento de la astronomía amateur en Catalunya (1960-1980): la Agrupación Astronómica de Sabadell
6 Jesús I. Català Les relacions científiques de J.M. Dusmet amb els entomòlegs valencians

 

Taula 4: Museus «en Transició»: política, nació i règims d’exhibició en museus de ciència i tecnologia a Barcelona (1975-1992)

(coords. Jaume Sastre-Juan i Jaume Valentines-Álvarez)

1 Jaume Sastre-Juan i Jaume Valentines-Álvarez Museus, ciència i política “en Transició”: algunes reflexions historiogràfiques
2 Yona Manríquez El mNACTEC y su relación con un sistema híbrido de política cultural en Cataluña (1983-1993)
3 Ned Somerville El museu de la vila de Sans i de la clase obrera catalana: la musealització del vapor vell de Sans (1983-1986)
4 Alfons Zarzoso “Instruir y divertir”: El Museu de la Ciència abans de Wagensberg. Barcelona, 1978-1991
5 Pedro Ruiz Els orígens del MUNCYT: La construcció i els usos polítics del patrimoni científic-tecnològic
6 Julianna Morcelli El gabinete Salvador entre los años 1940 y 2014

 

Taula 5: Història de la Ciència i l’Ensenyament

(coords. M. Rosa Massa i Carmel Ferragud)

1 M. Rosa Massa i Mònica Blanco L’ensenyament de la història de les matemàtiques en el grau de matemàtiques
2 A. Garcia-Lladó, M. Castells, M.Garcia-Milà

 

La història de la ciència ens ajuda a entendre models mentals sobre forces dels estudiants?
3 Joaquim Berenguer El càlcul diferencial al segle XVIII en una classe de matemàtiques
4 F. Dachs Cadefau, T. Cadefau Surroca 1969, l’arribada de l’home a la lluna
5 Iolanda Guevara La transformació de figures geomètriques en els sulbasutres, els nou capítols i els elements
6 Luis Moreno Ciencia en las aulas (1900-1936): renovación pedagógica y formación de maestros de maestros
7 Juan Navarro Elementos mathematicos (1634) por el padre Ignacio Stafford
8 Fátima Romero Textos del segle XVI per treballar la dimensió resolució de problemes a l’aula
9 Núria Solsona Pioneres en la Química a finals del segle XIX
10 Carles Puig Pla La divulgació científica de Josep Comas i Solà entre 1893 i 1937

 

Taula 6: La infància en la Mediterrània medieval i moderna: historia social i econòmica, iconografia i fonts documentals

(coords. Antoni Conejo i Salvatore Marino)

1 Antoni Conejo Iconografia i història social de la infància a l’Europa baixmedieval
2 Salvatore Marino Aprenentatge i inserció laboral dels infants a Barcelona i Nàpols (ss. xv-xvi)
3 Teresa Vinyoles Fills i filles de l’hospital
4 Ximena Illanes Entre el desamparo y la protección: abandono infantil en el Mediterráneo s. xv-xvii
5 Mireia Comas La cura dels infants a l’Hospital de Sant Joan de Perpinyà a finals de l’Edat Mitjana
6 Maria Soler Dietètica i alimentació dels nens a l’Edat Mitjana: textos, arqueologia i iconografia
7 Pol Bridgewater L’assistència als infants als hospitals baixmedievals: entre la professionalització i l’assistència
8 Guillem Roca La xarxa hospitalària de les Terres de Ponent i els seus usuaris durant la baixa Edat Mitjana
9 Frederic Aparisi Mares de llet: la criança a l’Edat Mitjana

 

Taula 7: La medicina rural en el context de la reforma sanitària

(coords. Enrique Perdiguero i Josep M. Comelles)

1 Enrique Perdiguero i Eduardo Bueno Los discursos oficiales sobre el problema de la medicina rural en la España del tardofranquismo y la Transición Democrática
2 Josep M. Comelles i Josep Barceló L’exercici i característiques de la medicina rural a través de la premsa professional
3 Isabel Blázquez El practicante rural: rol, problemas y reivindicaciones profesionales en el primer tercio del siglo XX
4 M. Dolores Ruíz Verdún Las dificultades de las matronas en la España rural del siglo XX
5 Ponent invitat Testimoni oral d’un metge rural

 

Taula 8: Antoni Martí i Franquès. Homenatge a Antoni Quintana Marí

(coord. Agustí Camós)

1 Agustí Camós Antoni de Martí i Franquès i la medicina
2 Josep Grau-Bové, Jordi Ferré i Josep Bonet

L’eudiòmetre de Martí: interpretant l’evidència quantitativa

3 Pere Grapí

 

Repercussió i valoració de l’assaig eudiomètric d’Antoni de Martí Franquès a principis del segle XIX

4 Antoni Roca-Rossell Antoni Quintana i Marí (1907-1998) i la constitució de la historiografia moderna de la ciència
5 Pasqual Bernat El debat embriològic al segle XVIII. La controvèrsia entre Antoni de Martí Franquès i Lazzaro Spallanzani

 

Sessió miscel·lània 9: Cultura material relacionada amb la ciència i la tècnica

(coord. Elisa Alegre-Agís)

1 J.J. Curto, C.Clemente, A. Granell , M. Genescà, M.J. Blanca El telescopi Evershed. Usos històrics y restauració
2 Mabel Fuentes Despertando objetos: una taxonomía preliminar de la colección de anestesia del museo de Boerhaave
3 M. Genesca, A. Rius, M. J. Blanca Cartoteques de la URL: l’Abadia de Montserrat i l’Observatori de l’Ebre
4 B. Muñoz, C. Clemente, M.Genescà, M. J Blanca Conservació i restauració de mapes i plànols: criteris i intervenció aplicats en alguns casos pràctics
5 Josep M. Pons-Poblet i Jordi-Masahiro Simó Amezawa L’edifici del Col·legi de Metges de Barcelona
6 Àngels Rius Cartografiar per dominar: mapa sobre la invasió del cents mil fills de Sant Lluís (1823)
7 Begonya Torres Preparacions humides, anatomia humana i ensenyament a la facultat de medicina de Barcelona (segles XIX i XX)
8 Jordi-Masahiro Simó Amezawa i Josep M. Pons-Poblet L’edifici del casal del metge de Barcelona

 

Sessió miscel·lània 10: Tecnologia

(coord.  Josep Barceló)

1 Marià Baig Eugène Karr i la siderurgia catalana del segle XIX
2 Emilio Borque Las primeras redes de teléfonos en la comarca del Baix Camp
3 Jose R. Iglesia Medina, Emilio Borque, P. Soler Ferrán La primera central telefónica automática de España: Balaguer (1924)
4 Anton Pujol Els carros: tecnologia al servei del desenvolupament a les Terres de l’Ebre
5 Jesús Sánchez Miñana i Carlos Sánchez Ruiz Ciervo en la Barceloneta, una indústria mecànica pionera en el ramo del gas
6 Carlos Sánchez Ruiz i Jesús Sánchez Miñana La contratación de los primeros cables submarinos españoles
7 Begoña Villanueva El teléfono (1876-1936): patentes y principales protagonistas

 

Sessió miscel·lània 11: Física

(coord. Josep M. Comelles)

1 Joana Ibáñez Solé, Enric Pérez Canals De Leiden a Roma, passant per Berlín: Enrico Fermi i les estadístiques quàntiques
2 Mireia Martos i Santiago Vallmitjana L’ensenyament de la física i el professorat a la universitat de Barcelona entre 1837 i 1925
3 Enric Pérez Canals, Marià Baig Aleu El gat de Schrödinger a Espanya
4 Pablo Soler Fuentes archivísticas sobre el inicio de la ciencias nucleares en España
5 Santiago Vallmitjana, A. Marzoa i L. Navarro Els primers Raigs X a Barcelona. Exemples de la facultat de Física de la UB

 

Sessió miscel·lània 12: Aportacions vàries a la ciència i a la tècnica

(coord. Josep Barceló)

1 Enric Aragonès Metrologia de la sal a Cardona (segles XI-XVII)
2 Juan Marcos Bonet El magnetismo animal y la hipnosis en Drink (1890) de Hall Cane (1853-1931)
3 Carmel Ferragud i Sebastià Giralt El metge astròleg occità Bartomeu de Tresbens: la seua biografia i la seua obra
4 Margarita García de Cortázar Los diccionarios y la circulación del conocimiento en la prensa española del siglo XVIII
5 Xavier Sala Barat La clínica miliar Z de Montserrat (1938-1939)
6 Cristina Sans-Ponsetí i Rosa Avellà La flèbula Grífols (1914-1934): l’hematologia en temps de guerra